Termosky, fľaše na pitie, termohrnčeky , termokanvice, termonádoby na jedlo

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a upravuje vzťahy medzi spoločnosťou TERLA s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) v súvislosti so spotrebným tovarom (ďalej len „tovar“), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).

1.2. Záručná doba je uvedená v súlade s podmienkami danými výrobcom tovaru v Obchodných podmienkach a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade nákupu spotrebiteľom začína záručná doba plynúť v súlade s občianskym zákonníkom, ako je uvedené v Obchodných podmienkach.

1.3. Záručná doba poskytovaná nad rámec zákonnej záruky je uvádzaná pri kúpe tovaru cez e-shop predávajúceho a možno ju zistiť tiež na webových stránkach predávajúceho.

 1. PREVZATIE TOVARU

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť okamžite po prevzatí od predávajúceho alebo od zmluvného prepravcu. V prípade doručovania zmluvným prepravcom je kupujúci povinný pri prevzatí tovar pred podpisom prepravného listu skontrolovať údaje uvedené na prepravnom liste. Pokiaľ údaje nesúhlasia so skutočnosťou alebo je porušený či inak znehodnotený originálny obal alebo originálna páska, je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravnom liste prepravcu a spísať s ním zápis o škode.

 1. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Adresa sídla je uvedená okrem iného aj na webových stránkach predávajúceho alebo na faktúre. Kupujúcemu sa odporúča o plánovanej reklamácii tovaru dopredu informovať e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo telefonicky predávajúceho a prejednať ďalší postup.

3.2. Kupujúci je povinný dopraviť reklamovaný tovar na miesto uplatnenia reklamácie. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar čistý a v takom stave, v akom ho zakúpil.

3.3. Tovar z vybavenej reklamácie, ak nie je vrátená kúpna cena, je kupujúcemu zaslaný zadarmo. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore si kupujúci môže tovar tiež osobne prevziať v sídle predávajúceho. 

 1. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

4.1. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, bežným opotrebením, alebo ak chyby boli spôsobené opravami alebo úpravami tovaru uskutočňovanými k tomu neoprávnenými osobami.

4.2. Chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe bez zbytočného odkladu potom, čo chyba vyšla najavo.

 1. USTANOVENIA PLATNÉ VÝHRADNE PRE KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ S KUPUJÚCIMI, KTORÍ MAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽA

5.1. Pokiaľ títo kupujúci uplatnia svoju reklamáciu, vydá im predávajúci o tom písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, rovnako tak potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

5.2. Ak zasiela kupujúci reklamovaný tovar prostredníctvom prepravcu, je povinný pripojiť písomne svoje kontaktné údaje vrátane e-mailovej alebo inej kontaktnej adresy, popis reklamovaných chýb a aký spôsob vybavenia reklamácie od predávajúceho požaduje. Zasielanie reklamovaného tovaru na dobierku nie je prípustné. Predávajúci zašle bez zbytočného odkladu kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty alebo na poštovú adresu uvedenú kupujúcim potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

 1. USTANOVENIA PLATNÉ VÝHRADNE PRE KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ S KUPUJÚCIMI, KTORÍ NEMAJÚ POSTAVENIE SPOTREBITEĽOV

6.1. Reklamácie nemožno uznať vtedy, pokiaľ je tovar dodatočne opatrený gravírovaním, potlačou, nálepkami, štítkami či popiskami a pod. 

6.2. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť reklamácie tiež dobropisom v aktuálnej trhovej cene, prípadne podľa ceny alternatívnej náhrady. 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Reklamácia, vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

7.2. Na reklamačné vybavenie sa použijú ustanovenia Obchodných podmienok.

7.3. Neoprávnené reklamácie predávajúci vybaví zamietnutím.

7.4. Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamovanie tovaru, ktoré nespĺňa akúkoľvek podmienku stanovenú týmto reklamačným poriadkom. 

7.5. Tento reklamačný poriadok je platný od 25.5.2018 a vzťahuje sa na tovar zakúpený počnúc dňom jeho platnosti.  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Zmena tohto reklamačného poriadku nadobúda platnosť zverejnením na webových stránkach predávajúceho.

 

 •  

  +420 739 468 412

 •  

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 •  

  Ohradní 1440/2a, Praha 4