Termosky, fľaše na pitie, termohrnčeky , termokanvice, termonádoby na jedlo

OBCHODNÉ PODMIENKY A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto obchodné podmienky sa týkajú nákupu v internetovom obchode www.termoo.sk prevádzkovanom spoločnosťou TERLA s.r.o. od 25. 5. 2018.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť TERLA s.r.o., so sídlom Praha 4, U Habrovky 247/11, Česká republika, PSČ 140 00, IČ 24261009, DIČ CZ24261009, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 198183, adresa na doručovanie elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej len "predávajúci") a zákazníkom internetového obchodu www.termoo.sk, ktorým je kupujúci (ďalej len "kupujúci"). Vzhľadom na právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý nad rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo nad rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná (ďalej len "spotrebiteľ"). Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba ktorá jedná v mene alebo na účet podnikateľa.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992). Ak zmluvná strana nie je spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Kúpna zmluva

Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadanú e-mailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúceho je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcemu a samostatná kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

Čas lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, a to v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174) zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Hlavne zodpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, kedy spotrebiteľ vec prevzal,

má vec vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie takej vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi predvádzané,

sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,

vec zodpovedá akosti alebo prevedeniu vzorky zo zmluvy alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba súčiastky veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčiastky; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, hlavne ak chybu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci alebo na výmenu súčiastky má spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčiastky alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčiastku alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané preukázateľne v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením mena, čísla daňového dokladu (faktúry), čísla bankového účtu, na ktorý má byť kúpna cena predávajúcim kupujúcemu vrátená.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý nájdete tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať na adresu sídla spoločnosti uvedenú v úvode týchto obchodných podmienok alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší štandardný spôsob dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený kupujúcim, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažitú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať nárok na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Spracovanie osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú používané iba pre účely plnenia zmluvných povinností a povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, predovšetkým z daňových a účtovných predpisov. S osobnými údajmi zákazníkov je nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2017 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – tzv. GDPR. Kupujúci uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že je uzrozumený s tým, že jeho osobné údaje budú predávajúcim spracovávané za účelom plnenia povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy, hlavne spracovania objednávky, dodania tovaru a informovania kupujúceho o stave spracovania jeho objednávky a ďalej potom na plnenie povinností vyplývajúcich z platných daňových a účtovných predpisov.

 Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúceho predávajúci nepredáva žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou osoby vykonávajúcej pre predávajúceho účtovníctvo, expedičnej spoločnosti a externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na vyskladnenie, odoslanie a prepravu, resp. doručenie tovaru kupujúcemu.

 Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení archivované, a to vo forme elektronickej, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi internetového obchodu.

 Viac tu.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúci vždy snaží riadne preveriť a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Pokiaľ by sa nepodarilo nároky kupujúceho uspokojiť a vznikol by medzi kupujúcim a predávajúcim spor, má kupujúci právo na tzv. mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy (ďalej len "spotrebiteľský spor").

V prípade spotrebiteľského sporu je pre mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Česká obchodná inšpekcia - www.coi.cz ("ČOI"), na ktorú sa kupujúci môže obrátiť ohľadne akéhokoľvek spotrebiteľského sporu.

Mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú sami.

ČOI alebo poverený subjekt stanoví pravidla pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorými podrobnejšie upraví postup pri mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov tak, aby boli v súlade so zákonnými pravidlami.

V prípade, že mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu, sa kupujúci môže, samozrejme, vždy obrátiť na súd. Samozrejme, nie je nutné využiť možnosť mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu (možno to však, samozrejme, odporučiť) a kupujúci sa môže s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdení objednávky, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

  •  

    +420 739 468 412

  •  

    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  •  

    Ohradní 1440/2a, Praha 4